Wskaźniki i stawki

ZUS -osób prowadzących działalność za okres IV-XII'2015

ubezp. społ.
(51)
zdrowotne
(52)
FP
(53)
754,67 zł279,41 zł58,20 zł
razem: 1 092,28 zł

 więcej aktualnych wskaźników

Pamiętaj, pozostał(o):

11 dni do opłacenia ZUS za miesiąc wrzesień dla firm nie zatrudniających pracowników.

16 dni do opłacenia ZUS za miesiąc wrzesień dla firm zatrudniających pracowników.

21 dni do opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc wrzesień.

26 dni do opłacenia podatku VAT za miesiąc wrzesień.
29 wrzesień 2023
cennik usług | zapytanie ofertowe

Zakres naszych usług

Kompleksowa obsługa rachunkowa, podatkowa oraz płacowo-kadrowa podmiotów gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości oraz rozliczających się za pomocą książki przychodów i rozchodów.

Wszystkim naszym Klientom oferujemy:
 • reprezentowanie i załatwianie wszelkich formalności w urzędach skarbowych i ZUS związanych z rejestracją a także bieżącym funkcjonowaniem firmy
 • reprezentowanie oraz pomoc merytoryczną w trakcie kontroli
 • doradztwo księgowe w zakresie bieżącej działalności firmy
 • informowanie o zmianach przepisów mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
 • pomoc przy wypełnianiu wniosków kredytowych
 • wskazywanie optymalnych dla Klienta rozwiązań podatkowych w oparciu o istniejące regulacje prawne
 

Książka Przychodów i Rozchodów

Klientom prowadzącym uproszczoną księgowość oferujemy:
 • dokonywanie zapisów w książce przychodów i rozchodów oraz prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • przygotowanie i złożenie we właściwym urzędzie skarbowym miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych i rocznych deklaracji składek osób prowadzących działalność gospodarczą (wspólników spółki cywilnej, jawnej itp.)
 • sporządzanie w imieniu klienta faktur wewnętrznych, dowodów wewnętrznych oraz not korygujących do wadliwie sporządzonych faktur VAT
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, majątku trwałego oraz sporządzanie planów amortyzacyjnych
 

Księgi Handlowe

Klientom prowadzącym pełną księgowość oferujemy:
 • przygotowanie lub aktualizację planu kont oraz polityki rachunkowości
 • dekretację dokumentów oraz wprowadzanie ich do ewidencji księgowej
 • sporządzanie rejestrów dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, majątku trwałego oraz sporządzanie planów amortyzacyjnych
 • sporządzanie w imieniu klienta faktur wewnętrznych, poleceń księgowania oraz not korygujących do wadliwie sporządzonych faktur VAT
 • przygotowanie i złożenie we właściwym urzędzie skarbowym miesięcznych kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych i rocznych deklaracji składek ZUS
 • sporządzanie deklaracji i informacji GUS (F-01, DG-1, KZ itp.)
 • sporządzanie deklaracji PCC w zakresie podatku od czynności cywilno prawnych
 • sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości (DPN) i środków transportowych (DT-1)
 • przygotowanie specyfikacji pozycji rozrachunków nierozliczonych z dostawcami i odbiorcami
 • przygotowanie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informacja dodatkowa)
 • przygotowanie analiz finansowych oraz różnego rodzaju raportów według preferencji Klienta
 

Kadry i Płace

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:
 • przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika
 • sporządzenie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzenie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych pracowników i członków ich rodzin
 • przygotowanie regulaminów pracy i wynagradzania
 • sporządzanie list płac dla zatrudnionych pracowników
 • prowadzenie kart wynagrodzeń, kart urlopowych, ewidencji czasu pracy, naliczanie wymiaru urlopu pracowników itp
 • naliczanie składek i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS
 • rozliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń, sporządzanie i przekazywanie do US deklaracji PIT
 • rozliczanie zwolnień lekarskich
 • sporządzanie i rozliczanie umów zleceń i o dzieło
 • sporządzanie i przekazywanie do US rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników oraz osób zatrudnionych na umowy zlecenie i o dzieło
 • sporządzanie deklaracji i rozliczania dofinansowań PFRON
 • przygotowanie dokumentacji emerytalno-rentowej ZUS (Rp-7)
 • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów pracowniczych
 

Nadzór księgowy

Klientom prowadzącym własny dział księgowy, którzy nie zdecydują się na pełny outsourcing księgowości proponujemy usługę nadzoru księgowego polegającą na:
 • wyrywkowej weryfikacji ksiąg rachunkowych
 • wyrywkowej weryfikacji bieżących i rocznych deklaracji podatkowych oraz wymaganych sprawozdań finansowych
 • konsultacji podczas kontroli skarbowych, podatkowych i ZUS
 • udzielaniu ustnych informacji dotyczących rachunkowości oraz przepisów podatkowych
 • nadzorowaniu nad przygotowaniem rocznych sprawozdań finansowych
 

Uruchomienie działalności

Podczas rejestracji firmy oferujemy Klientom swoje usługi przy sporządzaniu:
 • wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (wpis do KRS)
 • wniosku o nadanie numeru statystycznego REGON
 • dokumentów rejestracyjnych w urzędzie skarbowym, wniosek o nadanie NIP, zgłoszenie VAT
 • deklaracji PCC - przy zawarciu umów (spółki cywilnej, jawnej, najmu, pożyczki, kupna-sprzedaży, darowizny itp.)
 • zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy
 • zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Handlowej
 • zgłoszenia firmy i ubezpieczonych do ZUS
BIURO KSIĘGOWO-FINANSOWE OPTIMUM Sp. Jawna
35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1
tel. 017 858 66 85
fax. 017 864 24 72
e-mail: biuro@bkfoptimum.pl

strona główna     o nas     oferta     aktualności     linki     kontakt