Wskaźniki i stawki

ZUS -osób prowadzących działalność za okres IV-XII'2015

ubezp. społ.
(51)
zdrowotne
(52)
FP
(53)
754,67 zł279,41 zł58,20 zł
razem: 1 092,28 zł

 więcej aktualnych wskaźników

Pamiętaj, pozostał(o):

26 dni do opłacenia ZUS za miesiąc czerwiec dla firm nie zatrudniających pracowników.

1 dzień do opłacenia ZUS za miesiąc maj dla firm zatrudniających pracowników.

6 dni do opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc maj.

11 dni do opłacenia podatku VAT za miesiąc maj.
14 czerwiec 2024
cennik usług | zapytanie ofertowe

Zakres naszych usług

Kompleksowa obsługa rachunkowa, podatkowa oraz płacowo-kadrowa podmiotów gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości oraz rozliczających się za pomocą książki przychodów i rozchodów.

Wszystkim naszym Klientom oferujemy:
 • reprezentowanie i załatwianie wszelkich formalności w urzędach skarbowych i ZUS związanych z rejestracją a także bieżącym funkcjonowaniem firmy
 • reprezentowanie oraz pomoc merytoryczną w trakcie kontroli
 • doradztwo księgowe w zakresie bieżącej działalności firmy
 • informowanie o zmianach przepisów mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
 • pomoc przy wypełnianiu wniosków kredytowych
 • wskazywanie optymalnych dla Klienta rozwiązań podatkowych w oparciu o istniejące regulacje prawne
 

Książka Przychodów i Rozchodów

Klientom prowadzącym uproszczoną księgowość oferujemy:
 • dokonywanie zapisów w książce przychodów i rozchodów oraz prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • przygotowanie i złożenie we właściwym urzędzie skarbowym miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych i rocznych deklaracji składek osób prowadzących działalność gospodarczą (wspólników spółki cywilnej, jawnej itp.)
 • sporządzanie w imieniu klienta faktur wewnętrznych, dowodów wewnętrznych oraz not korygujących do wadliwie sporządzonych faktur VAT
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, majątku trwałego oraz sporządzanie planów amortyzacyjnych
 

Księgi Handlowe

Klientom prowadzącym pełną księgowość oferujemy:
 • przygotowanie lub aktualizację planu kont oraz polityki rachunkowości
 • dekretację dokumentów oraz wprowadzanie ich do ewidencji księgowej
 • sporządzanie rejestrów dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, majątku trwałego oraz sporządzanie planów amortyzacyjnych
 • sporządzanie w imieniu klienta faktur wewnętrznych, poleceń księgowania oraz not korygujących do wadliwie sporządzonych faktur VAT
 • przygotowanie i złożenie we właściwym urzędzie skarbowym miesięcznych kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych i rocznych deklaracji składek ZUS
 • sporządzanie deklaracji i informacji GUS (F-01, DG-1, KZ itp.)
 • sporządzanie deklaracji PCC w zakresie podatku od czynności cywilno prawnych
 • sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości (DPN) i środków transportowych (DT-1)
 • przygotowanie specyfikacji pozycji rozrachunków nierozliczonych z dostawcami i odbiorcami
 • przygotowanie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informacja dodatkowa)
 • przygotowanie analiz finansowych oraz różnego rodzaju raportów według preferencji Klienta
 

Kadry i Płace

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:
 • przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika
 • sporządzenie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzenie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych pracowników i członków ich rodzin
 • przygotowanie regulaminów pracy i wynagradzania
 • sporządzanie list płac dla zatrudnionych pracowników
 • prowadzenie kart wynagrodzeń, kart urlopowych, ewidencji czasu pracy, naliczanie wymiaru urlopu pracowników itp
 • naliczanie składek i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS
 • rozliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń, sporządzanie i przekazywanie do US deklaracji PIT
 • rozliczanie zwolnień lekarskich
 • sporządzanie i rozliczanie umów zleceń i o dzieło
 • sporządzanie i przekazywanie do US rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników oraz osób zatrudnionych na umowy zlecenie i o dzieło
 • sporządzanie deklaracji i rozliczania dofinansowań PFRON
 • przygotowanie dokumentacji emerytalno-rentowej ZUS (Rp-7)
 • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów pracowniczych
 

Nadzór księgowy

Klientom prowadzącym własny dział księgowy, którzy nie zdecydują się na pełny outsourcing księgowości proponujemy usługę nadzoru księgowego polegającą na:
 • wyrywkowej weryfikacji ksiąg rachunkowych
 • wyrywkowej weryfikacji bieżących i rocznych deklaracji podatkowych oraz wymaganych sprawozdań finansowych
 • konsultacji podczas kontroli skarbowych, podatkowych i ZUS
 • udzielaniu ustnych informacji dotyczących rachunkowości oraz przepisów podatkowych
 • nadzorowaniu nad przygotowaniem rocznych sprawozdań finansowych
 

Uruchomienie działalności

Podczas rejestracji firmy oferujemy Klientom swoje usługi przy sporządzaniu:
 • wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (wpis do KRS)
 • wniosku o nadanie numeru statystycznego REGON
 • dokumentów rejestracyjnych w urzędzie skarbowym, wniosek o nadanie NIP, zgłoszenie VAT
 • deklaracji PCC - przy zawarciu umów (spółki cywilnej, jawnej, najmu, pożyczki, kupna-sprzedaży, darowizny itp.)
 • zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy
 • zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Handlowej
 • zgłoszenia firmy i ubezpieczonych do ZUS
BIURO KSIĘGOWO-FINANSOWE OPTIMUM Sp. Jawna
35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1
tel. 017 858 66 85
fax. 017 864 24 72
e-mail: biuro@bkfoptimum.pl

strona główna     o nas     oferta     aktualności     linki     kontakt